Inskolningen

När ert barn börjar i förskolan inträder han/hon i en ny 
främmande miljö med nya människor, nya rutiner etc  För att finna
tillit och skapa en trygg och harmonisk relation mellan barnet, personal, för-
älder och andra barn på förskolan krävs att övergången till denna nya livsform
sker så lugnt, balanserat och anpassat som möjligt. Därför gäller att det
under inskolningsprocessen måste finns en lyhördhet och ett ansvarstagande
från såväl förälder som personal så att barnets individuella förutsättningar
är i fokus. Av den anledningen är det mycket viktigt för barnets fortsatta utveck-
ling att det finns en kontinuerlig och öppen dialog mellan pedagoger och förälder,
och att inskolningsprocessen får ta den tid som behövs utifrån barnets egna
förutsättningar.

Förskolan Happyland tillämpar i normalfallet en 3-dagars  föräldraaktiv inskolning där
processen följer en schemalagd rutin. Dessa dagar kan bli färre, men också
fler, beroende på hur barnets anpassning utvecklas. Under denna tid, särskilt
de första dagarna, har förälder att följa den rutin som ingår i inskolningsproc-
essen. Detta innebär att förälder skall närvara och aktivt deltaga i barnets dag-
liga verksamhet och skötsel, men minskar sin närvaro i takt med att processen
fortlöper positivt. I samråd med pedagogen följs de rutiner som gäller, en väl
beprövad metod som visat sig vara den mest lämpade utifrån barns olika behov
och förutsättningar. Visar föräldern trygghet och tillit till personalen uppfattas
detta av barnet och inskolningen blir till en glädje för såväl barn, förälder som
personal.

Inskolnings schema:

Dag 1 kl.10.00-11.00 Informationsmöte

Dag 2 kl. 9.00-14.00 En av föräldrar är med

Dag 3 kl. 9.00-14.00

Dag 4 kl.9.00-14.99

Dag 5 kl.9.00 Föräldrar lämnar barnet på förskolan .Du som förälder finns till hands för att snabbt kunna komma till förskolan om det skulle behövas. 
Vecka 2 lämnas barnet på förskolan 9.00-15.00 eller ev. andra tider om pedagogerna anser det. 
Vi ska skapa en trygg atmosfär för Dig och Ditt barn under inskolningen så att det går bra för er båda när det är dags för lämning.