Kvalitetsarbete

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt dokumenteras och utvärderas för att verksamheten ska kunna utvecklas och bli ännu bättre. Kvalitetsarbetet innebär att vi ska utvärdera vårt eget arbete genom självutvärderingar, men även ta in barn och föräldrars åsikter så även de få vara med och tycka till. Vårt arbete ska leda fram till bättre arbetsprocesser och visa på möjliga utvecklingsområden och därmed bidra till barnens trygghet, lärande och utveckling på förskolan. Tydlighet, en ekonomi i balans och kontinuerlig utbildning av våra pedagoger är några av våra kvalitetsvariabler.

Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp och utveckla vår kvalitet bl a genom:
Pedagogisk dokumentation: Ett arbetsverktyg som ska användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten i förskolan.

Terminsplanering  - på varje förskola/avdelning finns en terminsplanering som beskriver hur vi arbetar utifrån läroplanens strävansmål. (Lpfö98/10).

Portfolio  – alla barn har en egen pärm, portfolio, där vi dokumenterar barnens lärande under sin vistelse på förskolan.