Plan mot diskriminering och kränkande behandling

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Våra barn har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta för kränkande behandling av något slag. Syftet med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling är att förebygga och motverka alla former av trakasserier och annan kränkande behandling. Planen gäller kränkningar mellan barn såväl som mellan personal och barn.

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen."

Lpfö 98, rev. 2010, s. 4