Förskolans inriktning

Förskolan Butaland F har fokus på  språk och uteverksamhet. Det svenska och engelska språket är något vi aktivt stödjer och utvecklar på förskolan  genom att anställa både svensktalande och engelsktalande pedagoger, vilket gör att barnen på ett naturligt sätt får lika stor del av båda språken. Barnen får lära sig språken via lek, sång, sagor och ramsor. Att vara ute i naturen och behärska härliga miljöer så som skog, park, affärer och sjön är oerhört viktig för en liten människa som ska leva i vårt demokratiska samhälle. Kreativitet, kulturkompetens och social kompetens att lära i samverkan med andra, är viktiga förmågor hos Karlssons barn!

 

Arbetssätt

Vårt arbetssätt är att skapa den bästa pedagogiska förskoleverksamheten, där barn och föräldrar upplever att de är viktiga och sträva efter en trivsam vi-känsla på förskolan. På förskolan  arbetar vi med skapande verksamhet men också med friluftsliv. Vi är noga med att barnen mår bra, vilket är beroende av regelbunden utevistelse. Dessutom gör vi kontinuerligt  olika slags utflykter till exempelvis museum, djurgård och lekparker. Vi  också ordnar hela utedagar vid bra väder. Detta innebär måltider  utomhus. 

Vi  arbetar mycket med rytmik, sång och dans. Detta främjar barnens språk- och kommunikationsutveckling och deras motorik och balans. Musik och rörelse använder vi som verktyg för matematikinlärning.Matematiken som finns i sångerna,  förstärkas med rörelser och bidrar till ökad förståelse för matematiken.

Språkutveckling i förskolan  sker i det vardagliga lärandet. I alla möjliga situationer tränar vi  på det svenska språket i verksamheten genom att använda ett tydligt och nyanserat språk. Barn med annat modersmål än svenska  får stöd i sin språkutveckling. Vi  berättar om olika kulturer och på så vis stärkar barnen i sin identitet.

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)  integreras i förskolans verksamhet och syftet är att IKT ska bli ett verktyg för barnens lärande.

Genom pedagogisk dokumentation och reflektion synliggör pedagoger  det egna arbetet och ökar medvetenheten om förskolans processer. På så sätt kan pedagogerna fånga i vilka situationer barn lär, utvecklas och mår bra.

SKOGEN OCH NATUREN
Vi satsar mycket på aktiviteter. Vi tycker att det är mycket viktigt med utevistelse dagligen oavsett väder. Det här är några exempel på vad vi brukar göra.
Vi upplever skogen och använder den som ett pedagogiskt hjälpmedel. Barnen får tillfälle att använda alla sinnen. Vi får en naturupplevelse med lek och rörelse.
Utflykt – t.ex. teater, museum, bibliotek och
Gå till lekpark
Gymnastik ute
 Rytmik ute
Yoga ute