Diskrimineringslagen

Lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn
och elever gäller from 2008 (SFS 2008:567). Lagen ställer krav på ett
målinriktat och aktivt arbete i förskola/skola för att motverka all form av
kränkande behandling samt främja barns och elevers olika rättigheter oav-
sett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder.
 
Det ligger i förskolans uppgift att vi som pedagoger verkar för en gemen-
skap som bidrar till goda sociala relationer där vi respekterar och behand-
lar varandra med jämställdhet och lika värde. Inget barn skall behöva vara
rädd för att gå till förskolan  –  alla barn skall känna sig trygga och behandlas
med respekt. Som vuxen tillsammans med barnen skall vi sträva efter att
vara goda förebilder och visa att vi motsäger all form av kränkande behand-
ling. Vi skall ingripa när vi ser ett kränkande beteende och visa genom språk
och handling att vi inte accepterar detta.

Lagen innebär att barn får ett lagligt skydd mot annan kränkande
behandling, t.ex. mobbning. Förskolan accepterar inte några former av kränk-
ande behandling och det är pedagogernas skyldighet att mycket tydligt mark-
era när det gäller kränkande handlingar och ord. Likabehandlingsplanen
skall följas av alla vuxna som befinner sig i eller i anslutning till förskolans
verksamhet, såväl personal, förälder, släkting eller annan.