Säkerhet på förskolan Karlsson

 För att skydda barn och personal mot allvarligare tillbud har vi på förskolan implementerat rutiner, förstahjälpsutbildning och tekniska applikationer för att i största möjliga mån förebygga incidenter och olycksfall. Vi har ett inhägnat gårds som medger säker och överblickbar vistelse för barnen. Medvetenheten och kunskapen om skaderisker är ett gemensamt ansvar som åligger all personal
på förskolan och följs rutinmässigt upp genom säkerhetsronder, möten, övningar och utbildning. Allt för att förälder och barn skall känna det lugn och den trygghet som kan förväntas under vistelsen på förskolan.