Tillsynsansvar

Förskolans tillsynsansvar
Tillsynsansvaret för ett barn övergår från vårdnadshavare till förskolan
under den tid då barnet befinner sig i verksamheten. Vi ska då erbjuda
barnen en trygg miljö. Det är vårt ansvar att ge förutsättningar och skapa
rutiner så att kravet på uppsikt och trygghet i verksamheten tillgodoses.
Sådana faktorer är ålder, gruppens sammansättning, riskfaktorer i den fysiska och
sociala miljön, barns förutsättningar etc. Med verksamhetstid menas den
tid som avtalats mellan vårdnadshavare och förskolan. Förskolans ansvar
för barnet börjar i och med att vårdnadshavare eller annan person överläm-
nar barnet till personalen i förskolan. Det är således inte acceptabelt att
lämna barnet ensamt innanför grindar eller entrédörr i hopp om att någon
ur personalen skall uppmärksamma och fånga upp barnet. När barnet
hämtas upphör förskolans ansvar i och med att barnet lämnas över till
vårdnadshavare eller annan godkänd person. Skall annan person än vårdn-
nadshavare hämta barnet är det viktigt att detta tydligt har överenskommits
med personalen enligt blanketten  ÖVERENSKOMMELSE OM HÄMTNING .
Den som hämtar skall vara känd av personalen eller kunna styrka att han/
hon är rätt person. Resa till och från förskolan är på vårdnadshavarens ansvar.
Detta gäller även om annan vuxen eller äldre syskon lämnar och/eller
hämtar barn.

Vårdnadshavarens tillsynsansvar
Vårdnadshavares tillsynsansvar regleras i Föräldrabalken 6 kap. Barnets
vårdnadshavare svarar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn
till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att
barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att förhindra
att barnet orsakar skada för sig själv eller annan skall vårdnadshavare svara
för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtages.