Riktlinjer för verksamheten

Här ser du våra styrdokument som innehåller de regler och riktlinjer som verksamheten följer:

• Läroplan för förskolan, Lpfö98, reviderad 2010.
• Skollagen 2010.
• Barnkonventionen om barnens rättigheter.
• FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.