Pedagogik

Lek och lärande

Förskolan har två profiler: matematik och musik

Vårt arbetssätt är att skapa den bästa pedagogiska förskoleverksamheten, där barn och föräldrar upplever att de är viktiga och sträva efter en trivsam vi-känsla på förskolan.

På förskolan  arbetar vi med skapande verksamhet men också med friluftsliv. Vi är noga med att barnen mår bra, vilket är beroende av regelbunden utevistelse. Dessutom gör vi kontinuerligt  olika slags utflykter till exempelvis museum, djurgård och lekparker. Vi  också ordnar hela utedagar vid bra väder. Detta innebär måltider och vila utomhus. Utemiljön ser vi som ett av förskolans pedagogiska rum.

 

Vi  arbetar mycket med rytmik, sång och dans. Detta främjar barnens språk- och kommunikationsutveckling och deras motorik och balans. Musik och rörelse använder vi som verktyg för matematikinlärning.Matematiken som finns i sångerna,  förstärkas med rörelser och bidrar till ökad förståelse för matematiken.

Språkutveckling i förskolan  sker i det vardagliga lärandet. I alla möjliga situationer tränar vi  på det svenska språket i verksamheten genom att använda ett tydligt och nyanserat språk. Barn med annat modersmål än svenska  får stöd i sin språkutveckling. Vi  berättar om olika kulturer och på så vis stärkar barnen i sin identitet.

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)  integreras i förskolans verksamhet och syftet är att IKT ska bli ett verktyg för barnens lärande.

Genom pedagogisk dokumentation och reflektion synliggör pedagoger  det egna arbetet och ökar medvetenheten om förskolans processer. På så sätt kan pedagogerna fånga i vilka situationer barn lär, utvecklas och mår bra.

Skogen och naturen

Vi satsar mycket på aktiviteter. Vi tycker att det är mycket viktigt med utevistelse dagligen oavsett väder. Det här är några exempel på vad vi brukar göra.

Vi upplever skogen och använder den som ett pedagogiskt hjälpmedel. Barnen får tillfälle att använda alla sinnen. Vi får en naturupplevelse med lek och rörelse.

  • Bad
  • Utflykt – t.ex. teater, museum, bibliotek och
  • Gå till lekpark
  • Gymnastik ute
  •  Rytmik ute
  • Yoga ute

Samling

Samlingen är en rolig och lärorik stund. Vi "ser" vilka som är här och får möjlighet att uppleva gemenskap. Vi lyssnar på varandra och är delaktiga i samlingens innehåll. Vi får chans att bygga på vår självkänsla. Vi lägger grunden för språk, matematik, musik, färglära, begreppsuppfattning med mera.

Bad

På Butaland förskola får barnen som har fyllt 3 år möjligheten att bada varannan vecka. Detta ger otroligt mycket glädje till barnen som kan bada med fröknar och sina kompisar. Vi går till badet i små grupper av 5-6 barn och 3 pedagoger. Minst en pedagog badar med barnen. 

Vi badar i Skärholmems och Huddinges simhalar var finns bassänger för små barn med djupet cirka 50 cm. Barnen använder alltid badringar. Personalen som följer kan simma och har genomgått utbildningen i Första Hjälpen.